El Fons

Photo

Coneix el teu fons

PC30, com a Fons de Pensions en el qual s’integra únicament el Pla de Pensions d’Ocupació deCaixaBank, S.A, té com a missió fonamental respondre a les necessitats i objectius dels seus partícips i beneficiaris en el seu conjunt per constituir pensions que complementin de manera adequada a les de el sistema públic.

Sostenibilitat

La incorporació de la Inversió Socialment Responsable (ISR) en el procés d’inversió de Fons et com a objectiu principal la sostenibilitat del mateix, a més de contribuir en els processos d’anàlisi i adopció de decisions en matèria d’inversions, i pot incrementar la relació rendibilitat / risc en el llarg termini.

Inversions

L’objectiu d’inversió dels Fons de Pensions PC30 consisteix en obtenir una rendibilitat anual (mesurada de forma anualitzada en períodes de 5 anys) en línia amb l’índex Euribor 3 mesos + 2,75% amb un nivell de risc associat a l’entorn de el 10 % (mesurat a través de la volatilitat anual).