Comissió de Control

Photo

La Comissió de Control

La Comissió de Control és l’òrgan encarregat de supervisar el funcionament del Pla de Pensions d’Ocupació de CaixaBank i del Fons Pensions Caixa 30 F.P.

La Comissió de Control està integrada per 15 vocals, 4 en representació del Promotor (CaixaBank) i 11 en representació de partícips i beneficiaris (que són designats en funció dels vots aconseguits en les últimes eleccions sindicals aconseguit un mínim del 5% dels vots). La Comissió de Control es renova de manera ordinària cada quatre anys. Qualsevol vocal de la Comissió de Control pot ser substituït en qualsevol moment pel grup que li hagi designat.

Actualment la distribució acordada per als representants de partícips i beneficiaris és: SECB 5, CCOO 4, UGT 2. La Presidència correspon a SECB, la Vicepresidència a CCOO i Secretaria al Promotor.

Estructura Organitzativa

L’estructura organitzativa del Pla i del Fons es compon de la següent manera en funció de les tasques i objectius encomanats als seus òrgans:

  • Comissió de Control: Supervisar el bon funcionament del Pla i del Fons de Pensions, concorde a les seves Especificacions, Normes de Funcionament i al Manual de Bon Govern.
  • Subcomissió d’Inversions i Riscos (SIR): Vetllar per una correcta alineació del procés d’inversió amb l’objectiu d’inversió, el pressupost de risc, les creences d’inversió i les polítiques de sostenibilitat del Fons de Pensions.
  • Subcomissió de Bon Govern (SBG):Vetllar per una correcta organització i presa de decisions del Pla i del Fons de Pensions.
  • Comitè Operatiu: Supervisar les activitats del Pla i del Fons en el dia a dia.
  • Grups de Treball: Treballar en els diferents aspectes encomanats per les Subcomissions amb l’objectiu de dinamitzar el desenvolupament d’aquests. Entre ells el grup de treball de comunicació.

Reunions

La freqüència estimada de la reunions serà d’11 reunions a l’any (entre ordinàries i extraordinàries). I l’assistència a la Comissió de Control quedarà vàlidament constituïda quan, degudament convocats, concorrin la majoria simple dels seus membres (presents o representats), és a dir 8 aquesta assistència podrà ser telemàtica (videoconferència, teleconferència).

Comissió de Control PC30 – Pla de Pensions d’Ocupació de CaixaBank