Inversions

Photo

Rendibilitats i VLP

wdt_ID Ordenacion Etiqueta Etiqueta Grafica Rentabilidad IPC * Diferencia
1 1 Anual historica (desde 20/12/2000) 4,00 2,30 1,67
2 2 Anual acumulativa de los últimos 15 años 15a. 5,85 2,00 3,55
3 3 Anual acumulativa de los últimos 10 años 10a. 4,36 2,10 2,27
4 4 Anual acumulativa de los últimos 5 años 5a. 5,08 3,50 1,60
5 5 Anual acumulativa de los últimos 3 años 3a. 3,89 5,20 -2,13
6 6 Anual acumulativa des los últimos doce meses 12m. 6,94 3,90 3,08
7 7 A fecha 31/05/2024 hasta la fecha 2024 2,87 2,30 0,55
8

* Dades del último IPC publicat.

Declaració de la política d’inversió

La Declaració comprensiva dels Principis de la Política d’Inversió (DPPI) de PensionsCaixa 30 es redacta en compliment de la normativa vigent en matèria de Plans I Fons de Pensions i amb la intenció de dotar de la major transparència possible a les decisions d’inversió que afecten els actius del nostre fons.

Per assolir els objectius anteriors, aquest document s’estructura en els següents apartats:

 • Característiques i objectius del Fons
 • Creences d’Inversió
 • Mandat de gestió i responsabilitats
 • Objectiu de la gestió a efectuar per l’entitat gestora
 • Aspectes sobre criteris ètics de les inversions
 • Mètodes de mesurament de riscos
 • Processos de gestió de control de riscos
 • Supervisió i seguiment del document de política d’inversions
 • Vigència d’aquesta declaració

Creences d’inversió

A l’octubre de 2016 la Comissió de Control de Pensions Caixa 30, F.P. (PC30) va establir 7 creences d’inversió amb un doble objectiu:

 • Servir de guia en el procés d’inversió de Fons de Pensions.
 • Permetre una presa de decisions eficaç per part de tots els agents involucrats en el mateix (Comissió de Control, subcomissions, entitat gestora i Consultors).

Addicionalment, s’inclouen en aquest document els subcreences que van servir de base per a la definició de cadascuna dels creences i que permeten tenir una visió més concreta de l’objectiu que és persegueix amb cadascuna d’eles dobles.

Bon Govern i presa de decisions

Un bon nivell de Bon Govern i una presa de decisions efectiva condueixen a millors resultats.

 • És important que la missió, objectius de el Pla i de Fons estiguin clarament definits i entesos.
 • És important que les funcions i responsabilitats de la Comissió de Control, les subcomissions i les de l’entitat gestora estiguin clarament definides.
 • Una millor comunicació de la Comissió de Control amb els partícips i beneficiaris permetrà una millor presa de decisions dels mateixos en la seva planificació de la jubilació.

Estratègia d’inversió

L’estratègia d’inversió és la font principal de generació de rendibilitat i risc per al Fons de Pensions.

 • Hi ha una estreta relació entre la rendibilitat i el risc d’una inversió.
 • Només s’assumirà risc quan sigui adequadament recompensat en el conjunt de la cartera.
 • L’adequada diversificació millora la relació entre rendibilitat i risc d’Fons.
 • La Comissió de Control prestarà especial atenció a la naturalesa i probabilitat que ocorrin esdeveniments extrems.

Gestió de Fons de Pensions

La gestió activa i tàctica del Fons de Pensions serà una font addicional de rendibilitat i risc.

 • En aquells mercats financers que siguin menys eficients buscarem valor mitjançant la gestió activa.
 • L’ocupació de la gestió tàctica suposa un avantatge competitiu per al Fons.

Coherència

Les decisions d’inversió seran coherents amb l’horitzó temporal de llarg termini de Fons.

 • Els inversors a llarg termini tenen un avantatge competitiu enfront dels inversors a curt termini.

Gestió de costos

La gestió dels costos haurà d’aportar valor al Fons de Pensions.

 • Els costos seran gestionats de forma eficient.
 • Els costos seran considerats en les decisions d’inversió.

Factors extra-financers

Els factors extra-financers seran contemplats en el procés d’inversió.

 • La consideració dels factors ambientals, socials i de bon govern en les inversions és important en la generació de rendibilitats a llarg termini.
 • L’exclusió de determinades inversions és acceptable.
 • La Comissió de Control, de forma coordinada amb l’entitat gestora, serà activa en l’activitat de compromís col·laboratiu i en els processos de diàleg.

Seguiment i anàlisi de resultats

El seguiment i anàlisi periòdica dels resultats del Fons ha de centrar-se en la consecució de tots els objectius fixats.

 • El seguiment dels resultats de el Fons ha de considerar en primer lloc el compliment dels seus propis objectius i de forma secundària, els resultats d’altres fons de pensions.
 • És important entendre les fonts de rendibilitat i risc d’Fons.
 • Un marc de seguiment robust inclou anàlisis quantitatives i qualitatives.

Declaració de la Política d’Inversió a llarg termini

El Reial decret 738/2020 de 6 d’agost, estableix la necessitat de complementar la “Declaració de Principis de la Política d’Inversió de Fons de Pensions” amb el desenvolupament d’una “Estratègia d’Inversió a llarg termini” que detalli com l’estratègia d’inversió és coherent amb el perfil i la durada dels passius del fons de pensions, en particular dels seus passius a llarg termini, així com la manera en què contribueix al rendiment a mitjà i llarg termini.
dels seus actius.

L’esmentat article estableix que el contingut d’aquesta declaració estigui circumscrit a les accions de societats que estiguin admeses a negociació en un mercat regulat que estigui situat o operi en un Estat membre de la Unió Europea.

Objectiu d’inversió a llarg termini

D’acord amb la “Declaració de Principis de la Política d’Inversió de Fons de Pensions” l’objectiu d’inversió del Fons de Pensions consisteix a obtenir una rendibilitat anual (mesurada de forma anualitzada en períodes de 5 anys) en línia amb l’índex Euríbor 3 mesos + 2,75% amb un nivell de risc associat a l’entorn del 10% (mesurat a través de la volatilitat anual).

Aquest objectiu d’Inversió s’ha d’entendre exclusivament com un referent d’actuació, sense que, en cap cas, pugui ser interpretat com un compromís col·lectiu o individual de partícips i beneficiaris, dels quals els drets i l’evolució futura, en última instància, dependran també de les seves característiques particulars.

Aquest objectiu d’inversió a llarg termini s’ha establert tenint en compte les característiques del col·lectiu que l’integra considerant en quest cas: la distribució dels partícips en base a l’edat i els drets consolidats, l’evolució prospectiva del col·lectiu en base a diferents escenaris, així com la cobertura potencial a la jubilació dels partícips i beneficiaris.

Aquests elements han resultat essencials a l’hora de determinar el perfil de risc del col·lectiu i s’avaluaran periòdicament a futur (almenys trianualment o quan succeeixin canvis rellevants en el perfil del col·lectiu) per mitjà d’un anàlisi exhaustiu d’aquesta.

Atès l’anterior, l’assignació estratègica d’actius regula la distribució del patrimoni de Fons de Pensions en diferents tipologies d’actius per poder assolir l’objectiu d’inversió establert dins de l’pressupost de risc definit.

Dins d’aquesta assignació estratègica d’actius s’estableix el percentatge d’inversió a renda variable en accions de societats que estiguin admeses a negociació en un mercat regulat que estigui situat o operi en un Estat membre de la Unió Europea i es tracta d’inversions coherents amb el perfil i durada dels passius, principalment a llarg termini. Aquesta assignació contribuirà a la consecució de l’objectiu d’inversió del Fons de Pensions amb una rendibilitat anual esperada en línia amb l’Euribor 3 mesos + 3-4% (mesurat en períodes de cinc anys de forma anualitzada), per a una volatilitat anual màxima esperada en l’entorn de l’25%.

Per a cada classe d’actiu s’estableix un índex de referència o benchmark que identifica l’univers d’inversió i les característiques bàsiques de cada classe d’actiu.

El percentatge de la cartera assignada a inversions en renda variable on hi haurà exposició a accions de societats que estiguin admeses a negociació en un mercat regulat que estigui situat o operi en un Estat membre de la Unió Europea, té reflex en el benchmark MSCI World ESG Universal Net Return USD – M1WOESU Index).

Mètriques de mesurament de l’acompliment

L’assignació estratègica d’actius i els índexs assignats a cada classe d’actiu permeten valorar les rendibilitats obtingudes, així com l’acompliment de l’entitat gestora, detectant qualsevol eventual inadequació o desviació de la cartera pel que fa a l’estratègia d’inversió definida.

Per poder validar que la inclusió d’accions de societats que estiguin admeses a negociació en un mercat regulat que estigui situat o operi en un Estat membre de la Unió Europea, ajuden a aconseguir els objectius d’inversió a llarg termini del Fons, s’avaluaran periòdicament:

 • En primer lloc, si els índexs de referència que avaluen el comportament d’aquesta classe d’actiu en la Política d’Inversió de Fons superen l’Euribor 3 mesos + 2,75% (dins el pressupost de risc establert) com a mètrica de mesura de l’assoliment de l’objectiu d’inversió de la renda variable europea a llarg termini. Aquesta mètrica ens ajudarà a avaluar si estratègicament la decisió d’incloure accions de societats que estiguin admeses a negociació en un mercat regulat que estigui situat o operi en un Estat membre de la Unió Europea, ajuden a aconseguir els objectius d’inversió a llarg termini del Fons .
 • En segon lloc, si la rendibilitat obtinguda per aquesta part de la cartera bat a l’índex de referència triat com benchmark per a aquesta part de la cartera (així com les comparatives necessàries en termes de risc, com ara volatilitat anual). Amb aquesta mètrica es podrà avaluar si la gestió tàctica realitzada per l’entitat gestora ja sigui en directa o indirecta ajuda a aconseguir l’objectiu d’inversió de Fons de Pensions.

Donada la vocació a llarg termini de l’estratègia d’inversions, el seguiment i la valoració dels resultats s’ha de fer es forma contínua, però mantenint un horitzó de 5 anys.

Així mateix i donada la importància que la Comissió de Control confereix a la sostenibilitat en la gestió de les seves inversions, s’avaluaran diverses mesures en matèria ASG en les accions de societats que estiguin admeses a negociació en un mercat regulat que estigui situat o operi en un estat membre de la Unió Europea.

L’esmentada avaluació es realitzarà, al menys, per mitjà de les següents mètriques:

 • Mesura de la valoració ASG d’aquesta part de la cartera (sense perjudici de extrapolar-se a altres tipologies d’actiu). Aquesta mesura s’enfrontarà a l’obtinguda per l’índex de referència amb l’objectiu de determinar si la selecció efectuada ajuda a millorar aquest aspecte.
 • Mesura de la petjada de carboni d’aquesta part de la cartera (sense perjudici de extrapolar-se a altres tipologies d’actiu). Aquesta mesura s’enfrontarà a l’obtinguda per l’índex de referència amb l’objectiu de determinar si la selecció efectuada ajuda a millorar aquest aspecte.

Les mètriques esmentades en el present apartat es consideren com a indicadors clau a l’hora de monitoritzar el compliment dels objectius a llarg termini.

Requeriments d’informació addicionals

El Reial Decret 738/2020 de 6 d’agost, requereix que quan les accions de societats que estiguin admeses a negociació en un mercat regulat que estigui situat o operi en un Estat membre de la Unió Europea siguin realitzades a través d’un gestor d’actius, l’entitat gestora i la Comissió de Control publiquin la següent informació:

 • La coherència i alineació d’objectius entre el gestor d’actius i el Fons de Pensions.
 • Els incentius definits amb el Gestor per a alinear els seus interessos amb els del Fons de Pensions, així com el seu mesurament i horitzó temporal definits per a les seves avaluacions periòdiques.
 • Els costos de rotació i el seu monitoratge.
 • La durada de l’acord amb el gestor d’actius.
 • La forma en la qual el mètode i l’horitzó temporal de l’avaluació del rendiment del gestor d’actius i la seva remuneració per aquests serveis són conformes amb el perfil i la durada dels passius del fons de pensions, en particular, els passius a llarg termini, i tenen en compte el rendiment absolut a llarg termini.

Vigència

La present Declaració serà pública i tindrà vigència indefinida, si bé, es revisarà anualment.

Sense perjudici de l’anterior, la Comissió de Control del Fons de Pensions podrà revisar i, si escau, alterar o modificar, la present Declaració. La revisió haurà d’efectuar-se, en tot cas, amb la participació de l’Entitat Gestora.

Assignació de les inversions

jQuery(window).on(‘load’,function(){ if( typeof wpDataChartsCallbacks == ‘undefined’ ){ wpDataChartsCallbacks = {}; } wpDataChartsCallbacks[6] = function(obj){ obj.options.colors = [‘#2e6e9f’,’#68b0e8′,’#c688ec’,’#ecdd88′] } });