Estic jubilat

Photo

Esperem que estiguis gaudint del merescut descans amb una bona planificació financera que et permeti un retir tranquil. No obstant això, som conscients que també en la jubilació existeixen qüestions a resoldre relatives a la Seguretat Social i a l’estalvi. Tot això ho abordem en aquesta secció.

Compatibilitat jubilació i treball

De quina forma es pot compatibilitzar un treball amb el cobrament de la pensió

Com a norma general, el gaudi de la pensió és incompatible amb la realització d’una activitat per compte d’altri o pròpia que doni lloc a l’alta en la Seguretat Social. Per tant, caldria suspendre el cobrament de la pensió mentre duri aquesta activitat. No obstant això, existeixen diverses excepcions:

  • La jubilació parcial permet al treballador, de comú acord amb la seva empresa, reduir la seva jornada de treball entre un 25% i un 50%, passant a percebre la pensió de jubilació en quantia proporcional inversa a la reducció de jornada. Si el trabajador no tiene cumplida la edad reglamentaria de jubilación, la empresa deberá concertar un contrato de relevo con otro trabajador.
  • La jubilació activa, permet compatibilitzar la pensió de jubilació amb un treball per compte d’altri o pròpia, a jornada completa o parcial, sempre que la jubilació s’hagi produït a partir de l’edat ordinària i amb un percentatge aplicable a la base reguladora del 100% per tenir una carrera de cotització completa. Durant la jubilació activa es cobra el 50% de la pensió. No obstant això, si l’activitat es realitza per compte propi i s’acredita tenir contractat, almenys, a un treballador per compte d’altri, la quantia de la pensió compatible amb el treball aconseguirà el 100%.
  • Lajubilació flexible, permet a qui ja és pensionista de jubilació iniciar un treball a temps parcial amb una reducció de jornada compresa entre un 25% i un 50% sobre la jornada habitual en l’activitat, i compatibilitzar-ho amb la pensió que venia cobrant, reduïda en proporció al percentatge de jornada exercida a temps parcial.
  • La pensió de jubilació també és compatible amb la realització de treballs per compte propi els rendiments totals anuals del qual no superin l’import del salari mínim interprofessional en còmput anual. En aquest cas no s’exigeix l’alta en cap règim de la Seguretat Social.
  • La pensió contributiva de jubilació també pot compatibilitzar-se amb el desenvolupament d’una activitat de creació artística per la qual es percebin ingressos derivats de la titularitat de drets de propietat intel·lectual.
  • D’altra banda, la pensió de jubilació de l’empresari és compatible amb elmer manteniment de la titularitat del negoci establiment mercantil, sempre que no dugui a terme cap treball.

Cobrament pla pensions

Modalitats de cobrament del pla de pensions

En produir-se una contingència sorgeix el dret al cobrament de la prestació del pla (dret econòmic del beneficiari). Existeixen diferents formis de cobrament. Habitualment, l’especificació dels plans permeten al beneficiari optar entre les diferents modalitats que permet la legislació, que puguin ser: Existeixen diferents formis de cobrament. Habitualment, l’especificació dels plans permeten al beneficiari optar entre les diferents modalitats que permet la legislació, que puguin ser:

  • En forma de capital: El beneficiari percep l’import total del pla en un cobrament únic. Pot ser de cobrament immediat (en produir-se la contingència), o diferit a una data posterior assenyalada pel beneficiari.
  • En forma de renda: Les rendes poden ser de diferents tipus: temporals o vitalícies, de quantia i durada garantida, o bé rendes financeres la quantia o la durada de les quals no estan garantides sinó que depenen de l’evolució del valor i rendibilitat del fons de pensions.
  • En forma mixta: Combinació de capital i renda.
  • En forma de pagament sense periodicitat regular: No es pot combinar amb ninguna de les anteriors. Limitat a 3 pagaments a l’any amb un mínim de 1.000€.

Fiscalitat rescat plans

Quin impacte fiscal té el rescat del pla de pensions

L’import procedent del cobrament d’un pla de pensions tindrà la consideració de rendiments del treball en IRPF amb independència de la forma de cobrament que es triï. No obstant això, si s’opta per rescatar en forma de capital, es podrà aplicar una reducció del 40% a l’import procedent d’aportacions anteriors a 31/12/2006, sempre que el rescat es produeixi dins del termini de dos exercicis fiscals complets a comptar des de la data en la qual esdevé la contingència. Per exemple, si una persona es jubila l’1 d’octubre de 2021, hauria de realitzar aquest cobrament en forma de capital abans de 31 de desembre de 2023. No obstant això, si s’opta per rescatar en forma de capital, es podrà aplicar una reducció del 40% a l’import procedent d’aportacions anteriors a 31/12/2006, sempre que el rescat es produeixi dins del termini de dos exercicis fiscals complets a comptar des de la data en la qual esdevé la contingència. Per exemple, si una persona es jubila l’1 d’octubre de 2021, hauria de realitzar aquest cobrament en forma de capital abans de 31 de desembre de 2023.

Residents fiscals a País Basc

S’aplica una reducció del 40% en cobrament en forma de capital (amb un límit de 300.000 euros) si es tracta de la primera prestació per cadascuna de les diferents contingències, sempre que haguessin transcorregut més de 2 anys des de la primera aportació. Aquest termini no s’exigeix en incapacitat o dependència.

Residents fiscals a Navarra

Les prestacions en forma de capital tenen una reducció del 40% (50% en cas de contingència d’incapacitat) sempre que hagin transcorregut almenys 2 anys des de la primera aportació.

Compatibilitat aportació i prestació

Compatibilitat entre aportacions i prestacions al pla de pensions

Segons recull elReglament de Plans i Fons de Pensions (RPFP) en el seu Article 11, amb caràcter general, no es podrà simultanejar la condició de partícip i la de beneficiari per una mateixa contingència en un pla de pensions o en raó de la pertinença a diversos plans de pensions, sent incompatible la realització d’aportacions i el cobrament de prestacions per la mateixa contingència simultàniament.

A partir de l’accés a la jubilació, el partícip podrà continuar realitzant aportacions al pla de pensions. No obstant això, una vegada iniciat el cobrament de la prestació de jubilació, les aportacions només podran destinar-se a les contingències de defunció i dependència.

Si en el moment d’accedir a la jubilació el participi contínua d’alta en un altre règim de la Seguretat Social per exercici d’una segona activitat, podrà igualment continuar realitzant aportacions al pla de pensions, si bé, una vegada que iniciï el cobrament de la prestació de jubilació, les aportacions només podran destinar-se a les contingències de defunció i dependència. També serà aplicable el mateix règim als partícips que accedeixin a la situació de jubilació parcial.

Simulador