Sostenibilitat (ISR)

Photo

Creences d’inversions socialment responsable

La incorporació de la Inversió Socialment Responsable (ISR) en el procés d’inversió de Fons et com a objectiu principal la sostenibilitat del mateix, a més de contribuir en els processos d’anàlisi i adopció de decisions en matèria d’inversions, i pot incrementar la relació rendibilitat / risc en el llarg termini.

La ISR combina els criteris financers amb els criteris extra financers, Ambientals, Socials i de Bon Govern (ASG):

 • Ambientals:Fa referència a polítiques mediambientals, sistemes de gestió externs i interns, així com altres indicadors mediambientals (canvi climàtic, emissions, residus sòlids, aigua, etc.).
 • Socials:Drets laborals i humans en tota la cadena de subministrament, així com en el comportament amb clients i empleats. Inclou també temes com els de diversitat, drets dels animals i altres.
 • Bon Govern: Abasta els principis i normes que regulin el disseny, integració i funcionament dels òrgans de govern dels empreses. Principis de bon govern, diversitat en l’equip directiu, tenir codis ètics, etc. Principles of good governance, diversity in the management team, having ethical codes, etc.

En aquest sentit, Pensions Caixa 30 F.P. va aprovar al febrer de 2018 les següents vuit creences amb les seves respectives sub creences d’inversió en matèria ISR que serviran de base en el procés de presa de decisions referent a això:

Inclusió de la ISR

La inclusió de la ISR en el procés d’inversió del Fons te com a objectiu principal la sostenibilitat d’aquest.

 • La sostenibilitat s’haurà d’integrar en totes els etapes del procés d’inversió del Fons de Pensions.
 • La sostenibilitat en les inversions va més enllà de la consideració de factors ASG i inclou la sostenibilitat de l’economia global o dels sistemes i mercats financers.
 • És fonamental reflectir la sostenibilitat del Fons de Pensions dins de la missió, visió i objectius d’aquest.

Bon Govern

Un alt nivell de Bon Govern millora la consecució efectiva de la ISR.

 • Una cultura d’aprenentatge continu i constant és important per a una efectiva execució de la ISR.
 • És important que la política i capacitats d’anàlisis i implementació de la ISR de l’Entitat Gestora estiguin alineades d’una manera activa amb la nostra política d’inversions i creences en
 • matèria de ISR.

Objectius mesurables i quantificables

És important que existeixin objectius mesurables i quantificables per al Fons de Pensions en matèria de ISR.

 • La sinergia dels factors financers i extra financers en l’anàlisi permet al Fons de Pensions a aspirar a millors resultats financers i perfecciona la presa de decisions.
 • La inclusió d’actius amb bones valoracions incrementa la relació rendibilitat/risc en el llarg termini.

Qualificació ASG

El seguiment de la qualificació ASG ha de ser igual d’important que el seguiment de les mètriques purament financeres.

 • La utilització d’índexs de seguiment ASG permet complementar la labor de seguiment.
 • El monitoratge de la ISR ha d’incloure tant la valoració ASG de la cartera com la consecució dels diferents objectius del Fons.

Principis d’inversió

Mantindrem el nostre compromís com a signants dels Principis d’Inversió Responsable de les Nacions Unides (PRI) en el llarg termini.

ISR i resultats financers

La ISR té sentit més enllà dels possibles bons resultats financers als quals es pugui aspirar per la seva inclusió en el Fons de Pensions.

 • Els beneficis d’incorporar els factors ASG en la política d’inversió del Fons són superiors als costos que impliquen la seva implementació i seguiment.
 • La inclusió de factors extra financers en el procés d’inversió permet millorar el control i reduir el risc global del Fons.

Implementació de la ISR

La implementació de la ISR en el Fons de Pensions aprofundirà sempre que sigui possible en totes les estratègies disponibles.

 • El Fons de Pensions revisarà periòdicament els sectors sobre les quals exerceix exclusions.
 • La inversió temàtica permet al Fons de Pensions aprofitar el seu horitzó temporal per a beneficiar-se de les tendències de creixement econòmic a llarg termini en les economies.
 • La consideració en el procés de selecció de fons d’una anàlisi basada en normes i la consideració de factors ASG són importants per als resultats del Fons de Pensions.

Compromís col·laboratiu

El Fons de Pensions participarà en iniciatives de compromís col·laboratiu amb altres Grans Inversors a través de diferents plataformes internacionals de manera coordinada amb l’Entitat Gestora.

 • Definirem els objectius que pretenguem aconseguir en col·laborar en les iniciatives de compromís i realitzarem el seguiment dels mateixos de manera coordinada amb l’Entitat Gestora.
 • El Fons de Pensions s’involucrarà en accions amb altres Grans Inversors per a la millora de la indústria.

Informe d’activitat ISR

El fons de pensions posa a la disposició de les persones interessades el seu informe anual de Sostenibilitat, que reflecteix les accions més rellevants del fons de pensions en aquesta matèria durant l’any.

Política d’implicació

Introducció

La Comissió de Control considera que el vot, la implicació amb les companyies en les quals inverteix i el monitoratge dels factors ASG (Ambientals, Socials i de Bon Govern) / ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) són criteris que cobren especial rellevància en la gestió de les inversions del Fons de Pensions.

Aquestes polítiques vénen confirmades en les creences generals en inversions del Fons de Pensions, les específiques en matèria de sostenibilitat i la pròpia Declaració de Principis de Política d’Inversió (DPPI) del Fons de Pensions.

La Comissió de Control vetllarà perquè tant l’Entitat Gestora com els Gestors a través dels que s’inverteixi, tinguin en consideració el monitoratge dels factors ASG en les seves inversions.

Com a part d’aquest monitoratge, els següents factors seran tinguts en compte: l’estratègia corporativa d’una societat, l’acompliment financer, el risc (inclosos els derivats de factors Ambientals, Socials i de Bon Govern), l’estructura de capital i el govern corporatiu.

En la pràctica, això es tradueix en què les consideracions ASG són rellevants en totes les etapes del procés d’inversió i es tindran en compte juntament amb les decisions d’implementació en la cartera del Fons, ja sigui a través dels Gestors o els títols en directe:

 • Selecció: En els processos de due dilligence i posterior contractació dels Gestors o valors.
 • Monitoratge: activitats contínues de seguiment sobre la pròpia valoració ASG, vot o interacció.
 • Desinversió:Tenint en compte per a la desinversió en gestors o títols, tant les mètriques purament financeres com les ASG.

Compromís

El compromís constructiu amb les societats en les quals inverteixi el Fons de Pensions recolza el nostre objectiu d’oferir al nostre col·lectiu una rendibilitat en línia amb l’objectiu d’inversió proposat dins del pressupost de risc assumit, amb l’aspiració de generar un impacte positiu amb les nostres inversions. Col·laborarem amb les societats en què invertim quan considerem que és d’interès fer-ho per al nostre col·lectiu.

Ens relacionarem amb les societats en les quals invertim de manera confidencial i constructiva a través de processos de diàleg o engagement, amb el focus posat en una gestió sostenible en el llarg termini. En el cas en què detectem aspectes de millora en la gestió de les companyies, ens relacionarem de manera directa amb les mateixes a través de la nostra Entitat Gestora.

Les possibles accions a dur a terme serien:

Escriure a les societats per a ressaltar les nostres preocupacions.

 • Parlar amb els reguladors del mercat sobre les nostres preocupacions.
 • Fer una declaració pública, ja sigui de manera individual o conjunta amb altres inversors.
 • Presentar resolucions en una junta general d’accionistes.
 • Emprar el nostre dret de vot per a indicar la nostra insatisfacció.
 • Aconsellant als nostres gestors que considerin vendre les nostres accions en la societat.

La Comissió de Control creu que, en determinades situacions, treballar en col·laboració amb altres inversors pot ser un mitjà de participació molt eficaç. Treballem col·lectivament en qüestions generals Ambientals, Socials i/o de Bon Govern a través de la nostra participació en una sèrie d’organitzacions d’inversors formals i informals a nivell nacional i internacional. La nostra participació en aquestes organitzacions ens proporciona l’accés a altres inversors i mercats amb la finalitat de maximitzar l’impacte de les nostres iniciatives.

En aquest sentit, el Fons de Pensions participa en les següents iniciatives:

 • Principis d’Inversió Responsable de Nacions Unides.
 • Mont-real Carbon Pledge.
 • Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD).
 • Thinking Ahead Institue (TAI).

La Comissió de Control espera que l’Entitat Gestora i els Gestors tinguin polítiques efectives que abordin els possibles conflictes d’interessos, quan es tracti de la gestió d’inversions i les pràctiques d’inversió.

Àmbit d’aplicació

Se circumscriu a les accions de societats en les quals inverteix el Fons que estiguin admeses a negociació en un mercat regulat que estigui situat o operi en un Estat membre de la Unió Europea.

Exercici del Vot

Inversió Indirecta

En delegar la selecció de companyies en tercers gestors també es delega l’exercici del vot. En els casos en els quals la inversió indirecta sigui una pràctica en la cartera del Fons de Pensions, la EGFP deurà:

 • Assegurar que les consideracions de vot són part del procés de selecció de gestors: la gestora compta amb una política de vot i exerceix el vot de les societats en les quals inverteix.
 • Analitzar i validar que no existeixin àrees de conflicte entre les polítiques de vot dels gestors i la política de vot desenvolupada en l’apartat d’inversió directa.
 • Avaluar periòdicament el sentit del vot de la cartera i la seva alineació amb la política de vot global.

De manera addicional, és desitjable que la EGFP promogui el diàleg constructiu amb les gestores per a que existeixi una relació de benefici mutu.

Inversió directa

L’exercici dels drets de vot és un element clau de les nostres activitats de propietaris d’actius i una baula important en la cadena de responsabilitat entre una societat i els seus accionistes.

En aquest sentit, l’exercici del mateix es durà a terme sobre la base dels criteris i recomanacions establertes per l’assessor de vot (proxy advisor) seleccionat per la EGFP: ISS (Institutional Shareholder Services group of companies).

Aquestes recomanacions (veure aquí) confirmen els esforços realitzats per organitzacions globals de referència que promouen les millors pràctiques a nivell corporatiu en referència al respecte al medi ambient, estàndards laborals, principis de no discriminació i protecció dels Drets Humans.

En aspectes de govern corporatiu, remuneració i estructura corporativa, les recomanacions es basen en el compromís per la protecció i creació de valor i a avançar en el desenvolupament dels estàndards de millors pràctiques.

De manera addicional, aquestes recomanacions sorgeixen d’iniciatives de referència com la Iniciativa Financera del Programa de Nacions Unides per al Medi Ambient (UNEP FI), Principis d’Inversió Responsable de Nacions Unides (UNPRI), el Pacte Mundial de Nacions Unides (Global Compact), la Iniciativa de Reporte Global (GRI), la Convenció de l’Organització Internacional del Treball (ILO), CERES Roadmap for Sustainability, i Directives mediambientals de la Unió Europea.

Comunicació

Amb caràcter anual es publicarà un Informe d’aplicació de la Política d’implicació que descriurà des d’un punt de vista general el seu comportament principalment en relació a l’exercici dels drets de vot.

Aquest Informe contindrà un apartat per a reflectir el sentit del vot en les juntes generals de les societats en les quals el Fons l’ha exercit, si bé podrà excloure’s del mateix les votacions que són immaterials degut a fi de la votació o a la grandària de la participació en la societat.

Vigència i modificació

Aquesta política d’implicació serà pública i tindrà una vigència indefinida, si bé, es revisarà anualment estant subjecta a modificacions realitzades per part de la Comissió de Control del Fons tantes vegades com ho acordi.