Preparant la jubilació

Photo

El retir laboral és ja una etapa més pròxima i toca repassar qüestions que ens ajudin a donar el trànsit a aquest nou episodi de la vida des de tots els punts de vista. També el financer. Gestionar el trànsit a la jubilació de manera adequada és una cosa obligada per a evitar sobresalts. En aquesta secció volem ajudar-te a entendre quines són les principals implicacions financeres, tant les relatives a la Seguretat Social com les relatives als sistemes de previsió complementari, aquest estalvi que has anat generant al llarg de la vida laboral.

Tipus de Jubilació

La jubilació a Espanya: context i modalitats

La prestació econòmica per jubilació, inclosa en tots els règims del sistema de la Seguretat Social, tracta de substituir les rendes del treball per una pensió vitalícia, única i imprescriptible, quan el treballador a causa de l’edat cessa totalment o parcialment en la seva activitat laboral.

Edat d’accés a la jubilació ordinària

Un dels canvis més rellevants que s’ha aplicat en els últims anys afecta a l’edat de jubilació, que es troba, en virtut de la reforma aprovada en 2011, en fase d’increment gradual des dels 65 fins als 67 anys, on quedarà fixada en 2027. No obstant això, es manté la possibilitat de jubilar-se de manera ordinària als 65 anys en el cas de treballadors amb llargues carreres de cotització. L’esquema és el següent:

ANY PERÍODES COTITZATS EDAT EXIGIDA
2013 35 anys i 3 mesos o més:
Menys de 35 anys i 3 mesos:
65 anys
65 anys i 1 mes
2014 35 anys i 6 mesos o més:
Menys de 35 anys i 6 mesos:
65 anys
65 anys i 2 mesos
2015 35 anys i 9 mesos o més:
Menys de 35 anys i 9 mesos:
65 anys
65 anys i 3 mesos
2016 36 anys o més:
Menys de 36 anys:
65 anys
65 anys i 4 mesos
2017 36 anys i 3 mesos o més:
Menys de 36 anys i 3 mesos:
65 anys
65 anys i 5 mesos
2018 36 anys i 6 mesos o més:
Menys de 36 anys i 6 mesos:
65 anys
65 anys i 6 mesos
2019 36 anys i 9 mesos o més:
Menys de 36 anys i 9 mesos:
65 anys
65 anys i 8 mesos
2020 37 anys o més:
Menys de 37 anys:
65 anys
65 anys i 10 mesos
2021 37 anys i 3 mesos o més:
Menys de 37 anys i 3 mesos:
65 anys
66 anys
2022 37 anys i 6 mesos o més:
Menys de 37 anys i 6 mesos:
65 anys
66 anys i 2 mesos
2023 37 anys i 9 mesos o més:
Menys de 37 anys i 9 mesos:
65 anys
66 anys i 4 mesos
2024 38 anys o més:
Menys de 38 anys:
65 anys
66 anys i 6 mesos
2025 38 anys i 3 mesos o més:
Menys de 38 anys i 3 mesos:
65 anys
66 anys i 8 mesos
2026 38 anys i 3 mesos o més:
Menys de 38 anys i 3 mesos:
65 anys
66 anys i 10 mesos
A partir de 2027 38 anys i 6 mesos o més:
Menys de 38 anys i 6 mesos:
65 anys
67 anys

Requisits per a cobrar la prestació contributiva de jubilació

 • Període de cotització genèric: 15 anys.
 • Període de cotització específic: 2 anys hauran d’estar compresos dins dels 15 anys immediatament anteriors al moment de causar el dret o a la data en què va cessar l’obligació de cotitzar, si s’accedeix a la pensió de jubilació des d’una situació d’alta o assimilada, sense obligació de cotitzar.

Període de cotitzacions computables per al càlcul de la pensió

Del 2023 en endavant , la pensió es calcula a partir de les cotitzacions dels últims 25 anys.

Modalitats de jubilació

 • Jubilació ordinària: La que es produeix en aconseguir l’edat ordinària de jubilació aplicable segons la llei.
 • Jubilació demorada: La que es produeix més enllà de l’edat ordinària de jubilació aplicable. Està bonificada amb entre un 2% i un 4% per cada any complet cotitzat per sobre de l’edat ordinària.
 • Jubilació anticipada: Existeixen diverses modalitats, però les dues més comunes són:
  • Jubilació anticipada per cessament involuntari: Requereix procedir d’un cessament involuntari per causes objectives de reestructuració empresarial, haver cotitzat almenys 33 anys i trobar-se inscrit en el SEPE com a demandant d’ocupació des d’almenys 6 mesos abans de sol·licitar la jubilació. Permet anticipar la jubilació fins a 4 anys.
  • Jubilació anticipada per voluntat del treballador:Requereix haver cotitzat almenys 35 anys i trobar-se en situació d’alta o assimilada a l’alta en la Seguretat Social. Permet anticipar la jubilació fins a 2 anys.

 • Jubilació parcial:Permet compaginar el cobrament parcial de la pensió amb el treball, reduint la jornada. S’accedeix abans de l’edat ordinària de jubilació.
 • Jubilació flexible: Permet, una vegada jubilat, compaginar el cobrament parcial de la pensió amb un treball a temps parcial.
 • Jubilació activa:Permet, una vegada jubilat, cobrar el 50% de la pensió (100% en el cas d’autònoms amb almenys un treballador al seu càrrec, amb qualsevol treball per compte propi o aliè. Requereix haver accedit a la jubilació a edat ordinària havent aconseguit el 100% de la base reguladora (pensió completa).

Pensió màxima

En 2024, la pensió màxima fixada per llei ascendeix a 3.175 euros bruts mensuals (14 pagues). La quantia bruta anual és de 44.450 euros. La pensió té la consideració fiscal de rendiments del treball i per tant està subjecta a retenció si excedeix els mínims marcats per la llei tributària.

Sol·licitar la jubilació

Com sol·licitar la pensió de jubilació

La sol·licitud de jubilació en un procés relativament senzill, que haurà de realitzar-se en l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), en qualsevol dels centres d’atenció i informació de la Seguretat Social. És l’INSS l’organisme al qual li correspon el reconeixement del dret.

També és possible presentar la sol·licitud de manera telemàtica a través del portal “La teva Seguretat Social”.

Terminis

 • Treballadors que es troben ensituació d’alta en la Seguretat Social (treballant): Poden presentar la sol·licitud de jubilació dins dels tres mesos anteriors o posteriors a la data del cessament en el treball. Els efectes econòmics tenen una retroactivitat màxima de tres mesos, per la qual cosa si s’excedeix aquest termini, començarien a sorgir dies de jubilació en els quals no es cobraria pensió.
 • Treballadors que es trobin en situació de no alta en la Seguretat Social: En aquest cas la sol·licitud cal realitzar-la quan es compleixin els requisits, en aquest cas quan s’hagi aconseguit l’edat legal corresponent.
 • Treballadors que es trobin ensituació assimilada a l’alta en la Seguretat Social (per exemple, havent subscrit un conveni especial amb la Seguretat Social): També han d’esperar a complir els requisits.

Documentació necessària

Tan sols serà necessari presentar els següents documents:

 • DNI en vigor.
 • Llibre de família, en el cas que s’hagi d’acreditar la situació de cònjuge a càrrec quan calgui abonar complement a mínims.
 • Els dígits del compte corrent en la qual es desitja percebre el cobrament de la pensió.
 • El document de sol·licitud de pensió, no sent necessari emplenar-lo prèviament si la sol·licitud es realitza de manera presencial.

Jubilació i plans de pensions

La jubilació i el pla de pensions

La jubilació és la principal contingència per la qual els partícips sol·liciten el rescat del seu pla de pensions. De fet, és la contingència que impulsa la creació d’aquests instruments d’estalvi.

Per a poder rescatar el pla de pensions per aquesta contingència, és necessari estar jubilat davant la Seguretat Social, bé sigui de manera ordinària, diferida o anticipada. És en aquest moment en el qual es considera que ha esdevingut la contingència. I què ocorre en altres modalitats de jubilació?

 • En el cas dejubilació activa i jubilació flexible, es considera que la persona té la condició de jubilat davant la Seguretat Social amb caràcter general, per la qual cosa podria sol·licitar el cobrament.
 • Per a poder cobrar-ho en el cas dejubilació parcial, és necessari que aquest supòsit estigui contemplat en les especificacions del pla.

Cobro Pla Pensions

De quines formes podré rescatar el pla de pensions

En produir-se una contingència sorgeix el dret al cobrament de la prestació del pla (dret econòmic del beneficiari). Existeixen diferents formis de cobrament. Habitualment, l’especificació dels plans permeten al beneficiari optar entre les diferents modalitats que permet la legislació, que puguin ser: Existeixen diferents formis de cobrament. Habitualment, l’especificació dels plans permeten al beneficiari optar entre les diferents modalitats que permet la legislació, que puguin ser:

 • En forma de capital: El beneficiari percep l’import total del pla en un cobrament únic. Pot ser de cobrament immediat (en produir-se la contingència), o diferit a una data posterior assenyalada pel beneficiari.
 • En forma de renda: Les rendes poden ser de diferents tipus: temporals o vitalícies, de quantia i durada garantida, o bé rendes financeres la quantia o la durada de les quals no estan garantides sinó que depenen de l’evolució del valor i rendibilitat del fons de pensions.
 • En forma mixta: Combinació de capital i renda.
 • En forma de pagament sense periodicitat regular: No es pot combinar amb ninguna de les anteriors. Limitat a 3 pagaments a l’any amb un mínim de 1.000€.

Fiscalitat rescati Plans

Com tributarà el pla de pensions quan el rescati

L’import procedent del cobrament d’un pla de pensions tindrà la consideració de rendiments del treball en IRPF amb independència de la forma de cobrament que es triï. No obstant això, si s’opta per rescatar en forma de capital, es podrà aplicar una reducció del 40% a l’import procedent d’aportacions anteriors a 31/12/2006, sempre que el rescat es produeixi dins del termini de dos exercicis fiscals complets a comptar des de la data en la qual esdevé la contingència. Per exemple, si una persona es jubila l’1 d’octubre de 2021, hauria de realitzar aquest cobrament en forma de capital abans de 31 de desembre de 2023. No obstant això, si s’opta per rescatar en forma de capital, es podrà aplicar una reducció del 40% a l’import procedent d’aportacions anteriors a 31/12/2006, sempre que el rescat es produeixi dins del termini de dos exercicis fiscals complets a comptar des de la data en la qual esdevé la contingència. Per exemple, si una persona es jubila l’1 d’octubre de 2021, hauria de realitzar aquest cobrament en forma de capital abans de 31 de desembre de 2023.

Residents fiscals a País Basc

S’aplica una reducció del 40% en cobrament en forma de capital (amb un límit de 300.000 euros) si es tracta de la primera prestació per cadascuna de les diferents contingències, sempre que haguessin transcorregut més de 2 anys des de la primera aportació. Aquest termini no s’exigeix en incapacitat o dependència.

Residents fiscals a Navarra

Les prestacions en forma de capital tenen una reducció del 40% (50% en cas de contingència d’incapacitat) sempre que hagin transcorregut almenys 2 anys des de la primera aportació.

Simulador