Coneix el teu Pla

Photo

Presentació del Pla de Pensions

Presentació

Com una millora respecte al règim públic de previsió social, CaixaBank té constituït per a tots els seus empleats un Pla de Pensions. L’adhesió de l’empleat al pla és automàtica i no suposa cap cost per a aquest en ser íntegrament finançat per CaixaBank. Aquest pla ofereix un major nivell d’ingressos futurs a partir de la jubilació i dóna cobertura als riscos d’incapacitat i defunció durant l’etapa laboral.

Què és el Pla de Pensions d’Ocupació de CaixaBank S.A.?

És un Pla d’Ocupació que cobreix les contingències de jubilació, defunció i incapacitat. Per aquest motiu, la disponibilitat dels seus fons està subjecta al moment en què es produeix alguna d’aquestes contingències. El promotor del Pla és CaixaBank i els partícips són tots els seus empleats. Correspon a la modalitat Mixta: amb una aportació definida per a la contingència de jubilació que s’acumula en el fons i amb una prestació definida en les especificacions del Pla, que les podràs trobar en CaixaBankNow, per a les contingències de mort o incapacitat.

Informació General

El Pla de Pensions està adscrit al fons PENSIONS CAIXA 30, FONS DE PENSIONS, amb N.I.F. V62237201, que figura inscrit en el Registre Administratiu de Fons de Pensions del Ministeri d’Economia i Hisenda amb el número F0711 i en el Registre Mercantil de Barcelona, foli 40, tom 32510, de la secció General, fulla número 210840, inscripció 1a.

Dipositària: CecaBank S.A., amb domicili social a Madrid (CP-28014), carrer Alcalá 27.

Gestora: VidaCaixa S.A.U. de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en Madrid (CP-28046), Paseo de la Castellana 189, planta 1 y 2.

Asseguradora:VidaCaixa S.A.O. d’Assegurances i Reassegurances. Pensions Caixa 30 i VidaCaixa són signants dels Principis per a la Inversió Responsable de Nacions Unides (PRI). Pensions Caixa 30 i VidaCaixa són signants dels Principis per a la Inversió Responsable de Nacions Unides (PRI).

Informació Rellevant i Funcionament

Règim financer

Sistema financer

El sistema financer utilitzat per a totes les contingències consisteix en la capitalització financera individual de les contribucions d’estalvi que per a cada partícip realitza el promotor al fons.

Contribucions

Únicament pot realitzar contribucions a aquest Pla el Promotor del mateix i en favor dels seus empleats.

Si les contribucions realitzades al cap de l’any arriben a superar el límit anual establert per la llei, l’excés se situa en una pòlissa complementària. A l’inici del següent any, en la mesura en què sigui possible, es traspassen els imports excedits al Pla de Pensions. A l’inici del següent any, en la mesura en què sigui possible, es traspassen els imports excedits al Pla de Pensions.

Contribucions per jubilació

Les contribucions mensuals al pla per a la prestació de jubilació s’iniciaran a partir del mes 25 de la relació laboral del Partícip amb el Promotor. Es mantindran mentre el partícip ostenti la condició de tal i fins que compleixi una edat pactada, que en 2024 serà de 66 anys i 6 mesos. A partir de l’1 de gener del 2022, la quantia de les contribucions per a les persones que iniciïn la seva relació laboral amb el Promotor ascendiran al 6% del salari pensionable mensual durant els mesos 25 a 84 de relació laboral (addicionalment el mes 25 rep una contribució extraordinària equivalent al 6% del salari pensionable anual) i del 7,5% a partir del mes 85.

Contribucions per risc (incapacitat permanent/defunció)

Les contribucions destinades al pagament de la prima anual que cobreix les prestacions d’incapacitat o defunció, en canvi, comencen a tenir efecte a partir de la data d’inici de la relació laboral.

Prestacions

Per jubilació

Existeix una àmplia gamma de possibilitats de cobrament per a la prestació de jubilació:

  • En forma de capital
  • En forma de renda assegurada
  • En forma de renda financera
  • Combinant qualsevol de les modalitats anteriors

La forma de cobrament del Pla és de lliure elecció per part del partícip.

La quantia de les prestacions per jubilació del partícip serà igual als drets consolidats (fons acumulat) que tingui reconeguts pel Pla de Pensions en el moment del cobrament de la prestació.

Per risc (incapacitat permanent/defunció)

La quantia de les prestacions per defunció o incapacitat seran les determinades en les especificacions del Pla de Pensions, calculades sobre la base d’un determinat nombre d’anualitats de salari pensionable, que dependran de la contingència en concret, del col·lectiu d’origen, així com de la situació familiar del partícip a cada moment.

A partir de l’1 de gener de 2022, la quantia de les prestacions per defunció o incapacitat per a les persones que iniciïn la seva relació laboral amb el promotor seran les determinades en les especificacions del Pla de Pensions.

• Incapacitat permanent total.
• Incapacitat permanent absoluta.
• Gran invalidesa
• Defunció.

Fitxa Completa del Pla (DIG)