Beneficiari

Photo

Cobertures de risc

Tindran la condició de beneficiari aquelles persones físiques que, havent estat o no Partícips de el Pla, tinguin dret a la percepció de prestacions establertes en les especificacions. L’alta com Beneficiari tindrà lloc quan es produeixi el fet causant de el dret a les prestacions previstes en el Pla. També la persona
física que en el moment de la producció de el fet causant tingui la condició de partícip o Partícip en Suspens.

En el cas de la contingència de mort d’un Partícip tindran la condició de Beneficiaris les persones designades pel mateix Partícip, a excepció de les prestacions mínimes garantides en forma de capital de les que seran beneficiaris els seus cònjuges i/o fills, d’acord amb el que disposen les presents Especificacions.
Hi ha altres supòsits que es contemplen en les especificacions del pla que ostenten la condició de beneficiari.

Les prestacions consisteixen en el reconeixement d’un dret econòmic a favor dels beneficiaris del present Pla de Pensions una vegada esdevinguda la contingència coberta pel mateix i es regulen pel que es preveu en els articles de les especificacions del nostre pla d’ocupació.

Es garantiran les prestacions de risc previstes en les Especificacions per defunció i incapacitat permanent previstes en les mateixes, les quals s’han d’assegurar, quan així correspongui, pel Pla de Pensions, en qualitat de beneficiari i beneficiari, sempre que els drets consolidats de l’partícip (més, si s’escau, les prestacions derivades de la pòlissa o pòlisses d’excessos) en el Pla de Pensions en el moment de formalitzar la prestació, no fossin suficients.

Prestació per mort

El dret a aquesta prestació es reporta a favor del/s Beneficiari/s des del moment d’ocórrer la mort del Partícip, Partícip en suspens o Beneficiari, en el seu cas.

Les prestacions per mort del partícip consistiran en un nombre determinat d’anualitats de salari pensionable, que dependran del col·lectiu d’origen del partícip, així com de la seva situació familiar en el moment de la contingència i que mai no seran inferiors a dues anualitats pensionables.

Per a les persones que iniciïn la relació laboral amb el Promotor a partir de l’1 de gener de 2022, la prestació consistirà en dues anualitats del salari pensionable vigent en aquell moment.
El beneficiari podrà optar per percebre la prestació en qualsevol de les formes contemplades a les especificacions del pla vigents en cada moment.

Drets consolidats

Si aquestes prestacions no esgotessin els drets consolidats del partícip, la quantitat romanent podrà pagar-se en qualsevol de les modalitats previstes per al cobrament de la prestació per Jubilació.

Prestació per incapacitat permanent

S’inclou la Incapacitat Absoluta i Permanent, la Gran Invalidesa i la Incapacitat Permanent Total per a la professió habitual, cadascuna de les quals requerirà la concurrència de les condicions perquè, d’acord amb la legislació vigent a cada moment, siguin admeses tals situacions per l’Organisme Públic competent, actualment l’Institut Nacional de la Seguretat Social o òrgan que li substitueixi. La contingència d’incapacitat permanent s’entendrà produïda al mateix temps que es reconegui legalment la primera de qualsevol de les anteriors situacions (Incapacitat Absoluta i Permanent, Gran Invalidesa i Incapacitat Permanent Total), sense que s’entengui novament produïda per passar d’una situació a una altra, excepte en el cas de prèvia revisió per millora que motivi una nova alta com a partícip.

Tindrem en compte només la Invalidesa del Partícip, les prestacions consistiran en un nombre d’anualitats del salari pensionable del partícip en el moment de l’esdeveniment de la contingència, que dependran del col·lectiu d’origen del partícip.

A partir de l’1 de gener de 2022, la quantia de les prestacions per incapacitat per a les persones que iniciïn la seva relació laboral amb el promotor seran les determinades a les especificacions del Pla de Pensions, així per:

  • Incapacitat permanent total: L’incapacitat percebrà dues anualitats del salari pensionable.
  • Incapacitat permanent absoluta: L’incapacitat percebrà tres anualitats del salari pensionable.
  • Gran invalidesa: L’incapacitat percebrà 4 anualitats del salari pensionable.

A partir de l’1 de gener de 2022, quan la declaració d’incapacitat tingui caràcter de revisable per millora, amb reserva del lloc de treball, la prestació inicial es podrà percebre com a màxim per l’import que es correspongui amb els drets consolidats al Pla de Pensions i pòlisses d’excessos fiscals i reglamentaris a la data de la contingència. La prestació es podrà instrumentar en qualsevol de les formes previstes per les especificacions del Pla a cada moment. En cas que la Seguretat Social resolgui la incorporació de la persona a la feina, finalitzarà la prestació per Incapacitat Permanent, quedant si escau, els drets consolidats no cobrats, com un fons de capitalització del partícip.

Suposat de reincorporació de l’incapacitat permanent

En cas que no es mantingui la contingència que va donar origen al pagament de la prestació, el Pla deixarà de cobrir aquesta contingència. Els drets consolidats no cobrats es mantindran al fons del partícip. Si el partícip ha disposat part dels drets en declarar-se la contingència revisable, l’import disposat es descompta de les prestacions futures del pla, incloent-hi la revaloració que aquests imports hagin experimentat en Pla de Pensions des de la seva disposició fins a la data de la futura contingència.