Política de privacitat

Photo

En compliment del que estableix la normativa de protecció de dades, és a dir, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d’ara endavant, el RGPD), la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, LOPDGDD), així com una altra normativa sectorial aplicable, us informem que:

  • El responsable del tractament de les seves dades és Pensions Caixa 30, Fons de Pensions amb NIF V62237201 i domicili al Passeig de la Castellana 189 Madrid 28046 Madrid (Espanya).
  • Les dades a què accedim com a conseqüència de la vostra navegació o consulta realitzades a través del lloc web, seran recollides per la Comissió de Control del Pla de Pensions o la seva Oficina del Partícip i podran ser gestionades per la mateixa Comissió de Control o l’Entitat Gestora del Fons de Pensions, segons en l’àmbit d’actuació que tingui atribuïda una o altra, d’acord amb les funcions que els són assignades per llei.
  • Per tant, el tractament de les vostres dades segons per a què hagin estat demanades es podrà basar en el consentiment, l’execució de les relacions contractuals, per complir amb obligacions normatives i tractaments basats en l’interès legítim del Pla.
  • Podeu exercir els vostres drets en relació amb les vostres dades personals dirigint-vos a Passeig de la Castellana 189, 28046 Madrid (Espanya), en els termes establerts a la normativa de protecció de dades. També podeu presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades a wwww.aepd.es
  • Pel que fa a la Política de privadesa de l’Entitat Gestora pot consultar-la al següent enllaç: https://www.vidacaixa.es/proteccion-de-datos