Imputació de la prima de la pòlissa de cobertura de riscos

Photo

Aquesta imputació s’ha dut a terme el dia 28/01/2020.

Recordem que es tracta d’una pòlissa col·lectiva, de període de cobertura anual renovable i la prima de la qual la paga el Pla, sent el seu import ingressat en el Pla pel promotor (CaixaBank).

La prima imputada es calcula sobre la base del salari vigent i variables biomètriques de la plantilla activa i partícips assimilats (prejubilats i jubilats parcials) a 31 de desembre de l’exercici anterior així com a les condicions i bases tècniques de la pòlissa.

Per a enguany la prima imputada s’ha desglossat en dos conceptes, el primer (i de major import) consumeix el límit financerofiscal d’aportació a Plans de Pensions, el segon és exclusivament informatiu (la suma dels dos indiquen el cost de la prima de cobertura) i no consumeixo els citats límits d’aportacions.

Podeu consultar les cobertures del Pla per a les contingències d’incapacitat i defunció en l’apartat ‘Consultes’ de la web.

Comissió de Control del PC30 i del Pla de Pensions d’Ocupació de CaixaBank, S.A.

Barcelona, gener de 2020.